یوزاسیف

                                             

                                              هوالجمیل      

دیشب برای خرید نان به نانوایی سنگگی محله مان رفته بودم ، بچه ها هم همراه من بودند. در صف ایستادیم و اخرین نفر بودیم،سر صف خانمی نوبتش بود و مشغول جمع کردن نانش و چون وسط نانها بدلیل برشته شدن پاره پاره بود به شاطر نانوا اعتراض کرد و گفت : 

شاطر این چه نونیه که تحویل میدی، وسط اش مثل جیگر ذلیخا سوراخ سوراخه . 

شاطر در جواب با اون گویش شیرین مشهدی گفت :

خانم من نمیدونم وسط نون مثل جیگر ذلیخا است یا جیگر یوزاسیف، اما این میدونم که ارد خرابه و بهتر از این خمیرش عمل نمیاد .

خانمه برگشت و گفت :

ارد خرابه یا شاطر ناشیه

یکی از تو صف جواب داد :

لابد سازمان غله گندمها رو طبق روش یوزاسیف در سیلو نگهداری نکرده و احتمالا از روش کاهنها استفاده کرده و گندمها خراب شدند و همون گندمهای خراب را ارد کردند و تحویل نانواها دادند. 

آقای دیگری که کله تراشیده ایی داشت گفت:

لطفا دنبال کاهن نگردید، من با این سر تراشیده کاهن هستم و تصدیق میکنم دولت گندم را از ما کاهن ها خریده نه از یوزاسیف.    

/ 1 نظر / 23 بازدید
مرضي

عجب مردم با نمکی داریم ماااااا[نیشخند]